>click2close<
Ash plume from Kizimen volcano, Kamchatka (March 2011) (Photo: Sergey Krasnoshchokov)